• Question 1: การใช้บริการ SMS จะเชื่อใจได้หรือไม่ เพราะต้องชำระเงินก่อนการใช้บริการ?

  บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ให้บริการ SMS มาตั้งแต่ปี 2544 (ในนาม บริษัท พายซอฟท์ จำกัด) ทั้งในส่วนของ SMS Marketing และ SMS ผ่านสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ นอกจากนี้เรายังทำธุรกิจด้านพัฒนา software สำหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ใช้บริการ SMS กับเราเป็นจำนวนมาก
 • Question 2: ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ SMS มีอะไรบ้าง?

 • Question 3: การใช้งานยากหรือไม่ หากไม่เก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์?

 • Question 4: เมื่อใช้บริการแล้วเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขอย่างไร?

 • Question 5: ความยาวของข้อความ 1 SMS พิมพ์ได้กี่ตัวอักษร?

 • Question 6: สามารถส่งข้อความยาวๆ ได้หรือไม่ ?

 • Question 7: ถ้าต้องการส่งข้อความ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์จำนวนมากๆ ทำได้อย่างไร ?

 • Question 8: ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน หรือ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่?

 • Question 9: สามารถระบุชื่อผู้ส่ง( Sender Name )ได้หรือไม่ ?

 • Question 10: การส่งข้อความ สามารถส่งไปยังโทรศัพท์มือถือเครือข่ายใดบ้าง ส่งไปต่างประเทศได้หรือไม่ ?

เริ่มใช้งาน SMS Marketing เพื่อธุรกิจวันนี้Register
phone

ic_callcenterสนใจบริการ ติดต่อฝ่ายขายโทร 02-217-7900 # 213 - 217